Các dòng xe
Menu

Bảo dưỡng

Porsche cung cấp nhiều cấp độ bảo dưỡng phù hợp với từng tình trạng xe khác nhau dựa trên cây số và thời
gian sử dụng. Các hạng mục của mỗi cấp độ bảo dưỡng (hoặc dịch vụ) được thiết kế riêng cho từng dòng
xe, nhằm đảm bảo xe Porsche của bạn luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Bảo Dưỡng Tiêu Chuẩn

Bảo Dưỡng Nâng Cao